Bezgotówkowe organizowanie pogrzebu

Oferujemy możliwość kredytowania pogrzebu w ramach zwrotu ZUS i KRUS. Rozliczenie następuje po pogrzebie różnicą między kosztami pogrzebu a wysokością zasiłku pogrzebowego. Koszty pogrzebu kształtowane są indywidualnie w zależności od oczekiwań i możliwości finansowych każdego klienta.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje ono w razie śmierci:
- Ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
- Świadczeniobiorcy, tj. emeryta lub rencisty (lub też osoby, która w dniu śmierci nie miała jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do ich uzyskania)
- Członka rodziny ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest to wysokość zryczałtowana.